آبي
 قرمز
 سبز ملايم

طراحی اتاق سرور

 ايجاد مكاني امن در جهت متمركز كردن سرورهاي شبكه و استفاده از منابع مشترك نگهداري، از عوامل مهم و تاثيرگذار پيشبرد كاري يك سازمان مي باشند لذا در اين راستا اتاق سرور ايجاد شده و مورد بهره برداري قرار مي گيرد . اهداف اصلي در پياده سازي اتاق سرور عبارتند از مقاومت سازه،ايمني نفوذپذيري و اطمينان از صحت داده ها.دراين نوشتار مواردي كه در طراحي و پياده سازي اتاق سرور استاندارد مبتني بر استاندارد مديريت امنيت اطلاعات مدنظر مي باشد آورده شده است. 

-تقويت ساختار، مقاوم سازي و ضدزلزله سازي

-سيستم اطفاي حريق

-دوربين هاي كنترلي

-سيستم كنترل دسترسي تردد

-سيستم تامين روشنايي

-سيستم خنك كننده داخلي

-چاه ارت

-امنیت

 اتاق سرور              طراحی اتاق سرور