آبي
 قرمز
 سبز ملايم

راه اندازی سرورهای مایکروسافت

راه اندازی سرورهای مایکروسافت

راه اندازی سرورهای مایکروسافت

خدمات ارائه شده توسط شرکت به شرح زیر می باشد:

1.راه اندازی DC)Active Directory) و پیکربندی آن برای مدیریت بهتر کاربران

2-راه اندازی Dns Server

3-راه اندازی Dhcp Server

4-راه اندازی( Vpn server(client to site&site to site

5-ارائه راهکارهای مبتنی بر مایکروسافت در شبکه

6-ارائه سیاست های کاری مختلف برای ایجاد شبکه ای بهتر 

7-راه اندازی فایل سرور و پرینت سرور