پیکربندی روترهای سیسکو

پیکربندی روترهای سیسکو

اعم فعالیتهای گروه شرکتهای فنی و مهندسی هوشمند به شرح زیر می باشد:

1-راه اندازی دینامیک و استاتیک روتینگ

2-پیکربندی امنیتی روترهای سیسکو

3-راه اندازی vpn server

4-راه اندازی IPSEC

5-password recovery

راه اندازی روتر های سیسکو