آبي
 قرمز
 سبز ملايم

پیکربندی سوییچهای سیسکو

پیکربندی روترهای سیسکو

اعم فعالیتهای گروه شرکتهای فنی و مهندسی  هوشمند به شرح زیر می باشد:

1-راه اندازیvlanning , vtp , intervlan routing 

2-پیکربندی امنیتی سوئیچهای سیسکو

3-راه اندازی stp

4-password recovery