طراحی و راه اندازی شبکه

ایجاد زیرساخت شبکه

ایجاد زیرساخت فیبر نوری

طراحی اتاق سرور