آبي
 قرمز
 سبز ملايم

تقدیرنامه های گروه فنی مهندسی هوشمند

تقدیرنامه های گروه فنی مهندسی هوشمند

تقدیرنامه های گروه در الکامپ 93

تقدیرنامه گروه در نصب و راه اندازی سیستم های نظارت تصویری در سفر استانی ریاست جمهوری سال 1394

تقدیرنامه گروه در الکامپ 94

تقدیرنامه های گروه در الکامپ 95