آبي
 قرمز
 سبز ملايم

بخش مخابرات

در حال تکمیل...