آبي
 قرمز
 سبز ملايم

و بسیاری از شرکت ها ، ارگان های دولتی ،و ...