آبي
 قرمز
 سبز ملايم

معرفی مشخصات فنی دوربین های مگاپیکسلی AVIGILON کانادا

معرفی مشخصات فنی دوربین های مگاپیکسلی AVIGILON کانادا

معرفی مشخصات فنی دوربین های مگاپیکسلی AVIGILON کانادا-14

معرفی مشخصات فنی دوربین های مگاپیکسلی AVIGILON کانادا-13

معرفی مشخصات فنی دوربین های مگاپیکسلی AVIGILON کانادا-12

معرفی مشخصات فنی دوربین های مگاپیکسلی AVIGILON کانادا-11

معرفی مشخصات فنی دوربین های مگاپیکسلی AVIGILON کانادا-10

معرفی مشخصات فنی دوربین های مگاپیکسلی AVIGILON کانادا-9

معرفی مشخصات فنی دوربین های مگاپیکسلی AVIGILON کانادا-8

معرفی مشخصات فنی دوربین های مگاپیکسلی AVIGILON کانادا-7

معرفی مشخصات فنی دوربین های مگاپیکسلی AVIGILON کانادا-6

معرفی مشخصات فنی دوربین های مگاپیکسلی AVIGILON کانادا-5

معرفی مشخصات فنی دوربین های مگاپیکسلی AVIGILON کانادا-4

معرفی مشخصات فنی دوربین های مگاپیکسلی AVIGILON کانادا-3

معرفی مشخصات فنی دوربین های مگاپیکسلی AVIGILON کانادا-2

معرفی مشخصات فنی دوربین های مگاپیکسلی AVIGILON کانادا-1